Obchodní podmínky


Nářadí makita pily - úvodní strana

Ruční nářadí profi hobby Güde, Sharks, Ryobi, VEN

 • Kvalitní nářadí světových značek
 • Ruční nářadí profi a hobby
 • Rychlý kontakt :
  734 137 616, 724 413 497
  info@naradi-eshop.com
Nákupní košík je prázdný

 
Email:   Heslo:   (Poslat heslo)Všeobecné obchodní podmínky www.naradi-eshop.com


Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou "Lucie Fabianová (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující") v oblasti prodeje nářadí.

Prodávající: prodávajícím se rozumí Lucie Fabianová, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 75285967, DIČ CZ8459095843 (plátce DPH). Firma se zabývá prodejem nářadí. Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Prodejní doba

 

Objednávky internetového obchodu www.naradi-eshop.com přijímáme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Ceny

 

V internetovém obchodě www.naradi-eshop.com jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. Případné slevy se nesčítají. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

 

Bezpečnost a ochrana informací

 

Registrací na stránkách internetového obchodu www.naradi-eshop.com souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.naradi-eshop.com, firma Lucie Fabianová – www.naradi-eshop.com, zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.naradi-eshop.com na e-mailové adrese info@naradi-eshop.com .

 

 

Společnost Lucie Fabianová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

 

I. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je Lucie Fabianová, se sídlem Zašová 296, identifikační číslo: 75285967
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zašová 296, 756 51 Zašová, adresa elektronické pošty obchod@naradi-eshop.com, telefon (+420) 734 137 616.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoliv však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  3. účely oprávněného zájmu správce.

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s nařízením nezbytný Váš souhlas.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje byly získány přímo od Vás a pro uvedené účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

 1. adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ)
 2. údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další),
 3. popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,
 4. a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

V. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 1. zákonným, korektním a transparentním způsobem
 2. pouze pro uvedené účely
 3. pouze v nezbytném množství
 4. pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány
 5. za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů

VI. Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

VII. Další příjemci osobních údajů

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů

IX. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 2.  

  Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 5. Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce na níže uvedených kontaktních údajích.

 

Objednávání

 

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

 

Odstoupení od smlouvy

 

V souladu se zákonem č. 367/2000, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu  s textem obsahujícím: den nákupu, číslo faktury, důvod odstoupení od smlouvy.

  info@naradi-eshop.com
 • Na základě tohoto e-mailu Vám vystavíme opravný daňový doklad a zašleme jej e-mailem. Opravný daňový doklad vytisknete a podepsaný odešlete spolu s vráceným zbožím.

 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Veškeré náklady na zaslání zpět prodejci jsou náklady kupujícího. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.

 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží objednaného speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 • Neuzavření smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží:rozhodnou skutečností při posuzování platnosti uzavření ceny je zjevnost chyby v ceně. Zde bude rozhodující hledisko běžného spotřebitele a zejména rozdíl mezi „obvyklou cenou“ a cenou uvedenou v internetovém obchodě. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.
  Pokud tento rozdíl bude značný, pak se domnívám, že půjde o zcela zjevnou chybu a zřejmý omyl, jejímiž následky je uzavření kupní smlouvy neplatné.

Informace o produktech

 

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.naradi-eshop.com prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

Platební podmínky

 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací podmínky

 

Osobní odběr na adrese prodejce:

 

Objednané zboží je možné vyzvednout po potvrzení objednávky na adrese prodejce po předchozí domluvě.

 

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

 

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

 

Reklamace přepravy zboží

 

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu info@naradi-eshop.com  či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.

 

 

 

Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.května 2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.naradi-eshop.com. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., jakož i předpisy souvisejícími.


  RSS Copyright © Naradi-Eshop.com Mapa webu | Zajímavé odkazy Vytvořil:  DAVID STUDIO net s.r.o.